Gunnesbo

Från lundanamn

Namnet på detta stadsdelsområde kommer ursprungligen från gårdsnamnet Gunnesbo. Här bodde Nils Gunnar Hansson (1829-1905). Den nutida bebyggelsen är i huvudsak från 1980-talet och framåt. Området karakteriseras av småhusbebyggelse längs Rudeboksvägen och Gunnesbovägen, båda dessa gator med extremt många adressnummer. I områdets södra del ligger Gunnesbo företagsområde. Detta område har en blandning av verksamheter och affärsverksamhet. Detta kallas även i folkmun för Mobilia som idag har utökats med fler affärer.

Området gränsar i väster mot väg 108 och jordbrukslandskapet väster därom. I norr gränsar området direkt mot jordbrukslandskapet. I öster utgörs gränsen av Västra stambanan och i söder avgränsas området av Norra Ringen och infarten från Bjärred/Fjelie.


I stadsdelen finns


(Uppbyggnad)