Namnutmaning

Från lundanamn

Namnutmaning är ett sätt att inhämta medborgarförslag i namnsättningsfrågor.

Bakgrund

Att utnyttja det förflutna

Vid namnsättning ska god ortnamnssed beaktas. Normalt används en metod där man tittar på platsens tidigare namn och lokalhistoria för att få inspiration till namnförslag.

Ortnamnen speglar det kulturlandskap som de uppstått och utnyttjats i. Människor har genom olika tider angivit platser utifrån olika kriterier, såsom verksamhet, utseende, ägande eller annat. Ortnamnen är därmed en sorts språkliga fornlämningar som bär med sig meddelanden från människor i det förflutna. Det är därför naturligt att kulturmiljölagen[1], som är skapad för att skydda fornlämningar, konst- och kulturföremål, även hanterar skydd för ortnamnen. Läs mer på Ordförklaringar.

Lantmäteriet är nationell ortnamnsmyndighet och ska verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick [2].

Institutet för språk och folkminnen (Isof) vårdar det officiella ortnamnsskicket i hela Sverige, inte bara de svenska namnen, utan också de samiska, de meänkieliska och de finska. Isof har inga beslutsbefogenheter, men är remissinstans till regeringen, Lantmäteriet och Svenska kyrkan i frågor som rör officiellt ortnamnsbruk. Isof ger även råd och rekommendationer i frågor som rör kommunalt namnbruk[3]

Att skapa förutsättningar för det nya

Ibland vill man förnya namnsättningen på en plats beroende på olika orsaker. För att få ett bättre utrymme med förslag skapas därför en namnutmaning för att inhämta förslag från allmänheten.

Ofta innehåller förslagen från en namnutmaning även namn som kopplar mot det förflutna men har också helt nydanande namnförslag.

Tillvägagångssätt

  • Politiken beslutar i samråd med Stadsingenjören om att en namnutmaning ska genomföras.
  • Området för namnutmaningen och eventuella förbehåll och redan tilltänkta namnförslag presenteras på en webbsida där man kan lämna förslag.
  • Efter den tid som namnutmaningen pågår stängs inlämningen och en genomgång av inkommet material görs.
  • Ett urval ur inhämtat material görs och presenteras i en för namnutmaningen tillsatt urvalsgrupp (politiker, tjänstepersoner, referenspersoner).
  • Tjänsteskrivelse med urval skrivs och tas upp till politiken för beslut.

Varför inte namntävlingar?

Ortnamnsrådet avråder starkt att man inrättar namntävlingar där det förslag som får flest röster sätts som namn. Det har visat sig i de fall sådana tävlingar genomförts att det vinnande namnet kan vara dåligt ur ortnamnsperspektiv och ibland till och med olagligt (varumärkesintrång).

Ortnamnsrådet rekommenderar därför att man har beslutanderätt i kommunal nämnd där en beredande grupp gått igenom urvalet och vaskat fram ett namnförslag som håller kvalitet enligt god ortnamnssed även om namnet inte har koppling till hävd eller till platsen i fråga.

Referenser