Stockholmsledet

Från lundanamn
Stockholmsledet
Kartbilaga Norra faladen.jpg
Kartbilaga till namnbeslut.
Information
Beslutsdatum1968-07-01
Beslutande organLänsstyrelsen

Kvarterets västra ände tangerar det ställe där Getingevägens dåvarande sträckning korsar den gamla gränsen mellan Lunds och Östra Torns marker. Vägen gick där i äldre tid genom en öppning i gränsgärdesgården, ett "led", med en grind. Stället kallades "Stockholmsledet" eftersom vägen ledde mot Stockholm.

Byggnadsnämnden godkände inte namnförslaget utan återremitterade ärendet till namnberedningen med begäran om nytt förslag. Namnberedningen vidhöll dock sitt förslag med motiveringen att begreppet Stockholmsledet är känt åtminstone sen 1840-talet och levande hos folk i trakten, framförallt hos invånarna i Östra Torn. Man ansåg också att namnet innehöll en intressant kulturhistorisk upplysning värd att bevara genom att användas i den moderna namngivningen.